เจ้าจงพูดกับอาโรนว่า ‘เอาไม้เท้าของท่านโยนลงต่อหน้าฟาโรห์’ และไม้เท้านั้นจะกลายเป็นงู

“พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “เมื่อฟาโรห์สั่งเจ้าว่า ‘จงแสดงอัศจรรย์พิสูจน์งานของเจ้า’ เจ้าจงพูดกับอาโรนว่า ‘เอาไม้เท้าของท่านโยนลงต่อหน้าฟาโรห์’ และไม้เท้านั้นจะกลายเป็นงู””
‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭7:8-9‬ ‭KJV‬‬
เมื่อเราสงบนิ่ง และรอคอยฟังเสียงพระเจ้า และเมื่อพระเจ้าได้บอกให้เราทำบางอย่าง เราต้องซื่อสัตย์ที่จะทำตาม และเชื่อฟังตามนั้น แล้วเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านมือทั้งสองของเรา
สิ่งที่เราไม่คาดคิด พระองค์จะเป็นผู้กระทำให้สำเร็จ พระทัยของพระองค์นั้นบริบูรณ์ในเราอยู่เสมอ ทุกสิ่งที่เราเผชิญอยู่นั้น พระองค์จะเป็นผู้ที่ช่วยทำให้สำเร็จ ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.