เจ้าจงกำชับโยชูวา จงหนุนใจและเสริมกำลังเขาให้เข้มแข็ง

28แต่เจ้าจงกำชับโยชูวา จงหนุนใจและเสริมกำลังเขาให้เข้มแข็ง เพราะเขาจะต้องนำหน้าชนชาตินี้ข้ามไป และจะทรงให้เขาเข้ายึดครองแผ่นดินที่เจ้ามองเห็นนั้น’ 29ฉะนั้นพวกเราจึงยับยั้งอยู่ในหุบเขาตรงข้ามกับเบธเปโอร์ ฉธบ 3 :28-29
แม้ว่าโมเสสจะไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาคือคานาอัน และท่านได้อธิษฐานต่อพระเจ้าในเรื่องนี้ พระองค์เองไม่ได้เปลี่ยนพระทัยเป็นอย่างอื่น เหมือนคราวที่อิสราเอลทำให้พระองค์เกิดพระพิโรธหลายต่อหลายครั้งแต่พระเจ้าโปรดฟังคำวิงวอนของโมเสสทุกครั้ง
ครั้งนี้พระองค์ให้เพียงโมเสสมองเห็นแผ่นดินที่เป็นพระสัญญาเท่านั้น แต่ไม่อาจเข้าไปได้เพราะการไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์ แต่พระองค์ได้จัดเตรียมโยชูวา ที่จะเป็นผู้นำที่จะนำชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินต่อไป
พระเจ้าอาจมีแผนการบางอย่างให้เราได้ทำในช่วงเวลาหนึ่ง และเมื่อถึงช่วงเวลานึง พระองค์ก็จะนำเราไปทำสิ่งอื่นที่จะเป็นพรในระดับที่สูงขึ้น และให้คนอื่นมาทำหน้าที่นี้ แต่เราต้องซื่อสัตย์ด้วยเต็มกำลังอย่างที่ เราเห็นได้จากชีวิตของโมเสส ผู้รับใช้พระองค์ ที่ท่านเชื่อฟังด้วยสุดใจของท่าน

Leave a Comment

Your email address will not be published.