เข้าใจความล้ำลึกของพระเยซูคริสต์

Intimacy Sunday 7 October 2018
“และเมื่อท่านอ่านถ้อยคำเหล่านั้นแล้ว พวกท่านก็สามารถรับรู้ถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรื่องความล้ำลึกของพระคริสต์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:4‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เมื่อพระเยซูได้สำแดง แก่อาจารย์เปาโล อย่าง้จาะจงและเรียกทานมาเพื่อปรนนิบัติพระองค์ สิ่งต่างๆก็ได้รับการเปิดเผยมากขึ้น พระองค์ได้สำแดงแก่อาจารย์เปาโล ในความล้ำลึก และท่านได้สอนต่อมาถึงผู้เชื่อ และเราก็ได้รับรู้ถึงการสำแดงต่างๆนั้น ผ่าน พระวจนะของพระองค์
 
+ เมื่อเราลงลึกในความสัมพันธ์กับพระวิญญาณ แล้ว พระองค์จะสำแดงพระทัยให้แก่เราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จะเราทำให้การงานของพระองค์นั้นสำเร็จ เราต้องแสวงหาและใกล้ชิดพระองค์ทุกๆเวลา 

Leave a Comment

Your email address will not be published.