เข้าหาพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

Intimacy Monday 1 October 2018
“เพราะว่าโดยทางพระคริสต์เราทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน เพราะฉะนั้น พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:18-19‬ ‭THSV11‬‬
+ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นำเราให้เข้าไปหาพระองค์ พระวิญญาณเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ทำ เราได้เป็นลูกของพระบิดาผ่านความเชื่อ และพระวิญญาณทำให้เรารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น. เราเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเจ้า แล้ว ขอบคุณพระเจ้า และเราต้องดำเนินชีวิตในพระวิญญาณทุกวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.