อิสยาห์. 9:6

ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า

” ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช ” อิสยาห์. 9:6

Leave a Comment

Your email address will not be published.