อิสยาห์ 46:10

อิสยาห์ 46:10 TH1971

ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และแจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยให้ทราบตั้งแต่กาลโบราณ กล่าวว่า <แผนงานของเราจะยั่งยืน และเราจะกระทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทั้งสิ้น>

https://www.bible.com/th/bible/275/ISA.46.10.TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.