อาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างความถ่อมใจ

Intimacy Wednesday 10 October 2018
“แม้ข้าพเจ้าจะเป็นคนเล็กน้อยยิ่งกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมด ก็ประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าเพื่อประกาศแก่คนต่างชาติถึงความบริบูรณ์ของพระคริสต์ที่สุดจะหยั่งถึงได้”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:8‬ ‭THSV11‬‬
 
+ อาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างในความถ่อมใจ แม้ว่าท่านจะมีพื้นฐานชีวิตและความรู้มากกว่าคนทั่วไปมากนัก และเป็นคนที่โดดเด่นเป็นอย่าวมจก่อนที่ท่านจะได้มารู้จักพระเยซู ท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะสัมผัสในพระคุณพระเยซู ท่านแสดงออกถึงความถ่อมใจอย่างที่พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างแห่งความถ่อมใจอย่างสูงสุดให้เราได้เห็นแล้ว 
 
+ แบบอย่างความถ่อมใจ เป็นสิ่งที่เราต้องเลียนแบบพระเยซูโดยให้พระคุณของพระองค์เข้ามาบริบูรณ์ในชีวิตเรา ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเป็นกำลังให้เรา 

Leave a Comment

Your email address will not be published.