อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร  กท6:9
  • พระบิดาปรารถนาให้เราทำดีต่อคนอื่น ทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างซื่อสัตย์ต่อไป
  • พระวิญญาณเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้ว และเราเองก็ทำดีเพราะความรักของพระองค์
  • อาจไม่ใช่สิ่งง่ายที่คนจะเข้าใจในสิ่งดีที่เราตั้งใจทำทั้งหมด แต่เมื่อเราเพ่งมองที่พระองค์แล้ว และรักษาท่าทีภายในใจ เราจะผ่านความท้อใจที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ ด้วยพระคุณของพระองค์
  • พระบิดาสัญญาจะให้เราได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีที่เราทำในเวลาอันเหมาะสม  เราทำอย่างซื่อสัตย์เท่านั้น อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.