อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน

อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำเร็จ ยชว1:8

พระวจนะของพระเจ้านั้นมีความสำคัญในการดำเนินชีวิต และการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

พระวจะนะเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่เราจะไม่สามารถขาดได้เลย มิฉะนั้น จิตวิญญาณเราจะค่อย ๆ ตายด้าน และเราจะตอบสนองทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตด้วยเนื้อหนังของเราเอง ซึ่งก็ผิดพระประสงค์ของพระเจ้า

พระวจนะยังเป็นโคมส่องเท้าเรา เพื่อจะนำหน้าเราแต่ละย่างก้าวไป ไม่ให้ผิดพลาดจากน้ำพระทัยของพระองค์

( สดด.119:105 ” พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์” )

เราจึงต้องใช้เวลาใคร่ครวญพระคำพระเจ้า ในแต่ละวันอย่างลึกซึ้ง เหมือนวัวที่เคี้ยวเอื้องหญ้า เราสามารถใคร่ครวญพระคำพระเจ้า ที่เราอ่าน ใคร่ครวญหรือศึกษา ได้ตลอดทั้งวัน และการทำอย่างนี้จะช่วยให้จิตวิญญาณเราเติบโตขึ้นตามพระทัยของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.