อย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ

Intimacy Tuesday 6 November 2018
“และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย ด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:30‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระวิญญาณมีความรู้สึก มีบุคลิกเหมือนพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า อย่าทำให้พระองค์เสียใจ เราต้องไวที่จะฟังพระองค์ และตอบสนองพระองค์อยู่เสมอ  
+ พระวิญญาณเป็นหมายสำคัญ ที่ประทับตราเราถึงวันที่จะได้รับการไถ่ ไว้แล้ว เราต้องทีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระองค์ ทุกวัน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.