อย่าแตะต้องผู้ที่เราเจิมไว้ อย่าทำอันตรายผู้เผยพระวจนะของเรา

Intimacy Tuesday 15 January 2019
“พระองค์มิทรงยอมให้ผู้ใดบีบบังคับเขา พระองค์ทรงตักเตือนบรรดาพระราชาด้วยเห็นแก่พวกเขาว่า “อย่าแตะต้องผู้ที่เราเจิมไว้ อย่าทำอันตรายผู้เผยพระวจนะของเรา””
‭‭สดุดี‬ ‭105:14-15‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดารักลูกที่รักของพระองค์ อย่างที่พระองค์รักเราทั้งหลาย อิสราเอลในช่วงเวลาที่มีคนจำนวนน้อย และยังดื้อรั้นไม่ฟังพระองค์ พระองค์ก็รักพวกเขาอยู่ดี
+ เมื่อเรากลับมาหาพระเจ้า ความรักของพระองค์ก็ทวีคูณมากแก่ชีวิตของเรา พระองค์มีพระคุณและรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข และจะไม่ให้มีสิ่งใดมาทำอันตรายแก่เราได้ ถ้าพระองค์ไม่อนุญาต ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ พระเยซู

Leave a Comment

Your email address will not be published.