อย่าเล่าลือเรื่องที่ไม่เป็นความจริง อย่าร่วมมือกับคนชั่วร้าย

“อย่าเล่าลือเรื่องที่ไม่เป็นความจริง อย่าร่วมมือกับคนชั่วร้ายโดยการเป็นพยานเท็จอพยพ 23:1 – https://www.biblegateway.com/passage?search=%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%9E%2023:1&version=TNCV


สิ่งเท็จต่าง ๆ บนโลกนี้ล้วนแล้วแต่เพื่อทำให้เกิดความยุ่งเหยิงและปัญหานานัปการที่ตามมา
มารซาตานก็ใช้สิ่งเหล่าสนี้คอยล่อวงผู้เชื่ออยู่เสมอตลอดทุกยุคทุกสมัย เพราะพระวจนะกล่าวไว้ว่า มันเป็นพ่อแห่งการมุสา 


พวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมาร และท่านอยากจะทำตามความปรารถนาของพ่อ มันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของการมุสา  ยอห์น 8:44 THSV11

https://www.bible.com/th/bible/174/JHN.8.44.THSV11


เราจึงไม่ควรตกเป็นเครื่องมือของมัน ไม่ว่ากรณีใด  ๆ เพื่อเราจะไม่ได้ถูกปรักปรำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการล่อลวงนี้ 


เราต้องขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์คอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอ 
ดังนั้น เราจะต้องยืนหย้ดอยู่ในความจริงในพระวจนะอยู่เสมอ และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ชันสูตรใจและความคิดของเรา ให้เป็นมาจากพระบิดาเท่านั้น 

2 ทิโมธี 2:15 THSV11

จงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์ เป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง 2 ทิโมธี 2:15 THSV11https://www.bible.com/th/bible/174/2TI.2.15.THSV11
สรรเสริญพระบิดา ยาเวห์ ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.