อย่าหลงเลย  ท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้

อย่าหลงเลย  ท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าใครหว่านอะไรลง ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น กท.6:7
  • อย่าดำเนินชีวิตอย่างไม่มีจุดหมาย ไม่มีแก่นสาร ดำเนินอย่างหลงผิด  คือดำเนินชีวิตโดยไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยพระบิดา
  • พระบิดาไม่เคยบังคับผู้ใด พระองค์รักเรา และคอยชี้แนะ สอนสิ่งดี และมีความหวังใจให้เราได้ดำเนินตามพระทัย โดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่คอยช่วย
  • ทุกสิ่งที่เราหว่านลงไป เราก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น  ซึ่งสิ่งที่ไม่ดีต่าง  ๆ ถ้าเรายังหว่านต่อไป มันก็จะส่งผลร้ายมาถึงเราในที่สุด เราจำเป็นต้องรับผล นั้น ดังนั้นขอพระวิญญาณให้ทุกสิ่งที่เราหว่านนั้น จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ ด้วย
  • ขอพระวิญญาณนำให้เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ ตลอดลมหายใจของเรา อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.