อย่าลืมพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์

Intimacy Wednesday 12 December 2018
“จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์”
‭‭สดุดี‬ ‭103:2‬ ‭THSV11‬‬
+ แต่ละวันที่พระบิดาให้เรามีชีวิตอยู่ เราขอบคุณพระองค์ที่ได้ให้สิ่งต่างๆแก่เรา พระองค์สอนเรา พระองค์ให้เราเรียนรู้ พระองค์เข้ามาโอบอุ้มเรา
+ พระราชกิจของพระองค์นั้นมีคุณค่าต่อชีวิตและวิญญาณจิตของเราเสมอ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้กระทำมาถึงชีวิตของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.