อย่ามีส่วนในกิจการความมืด

Intimacy Friday 16 November 2018
“และอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ไร้ผล แต่จงเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่า เพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาทำอย่างลับๆ ก็ยังเป็นเรื่องน่าละอาย แต่ทุกๆ สิ่งที่ได้รับการเปิดเผยโดยความสว่างก็ปรากฏให้เห็น”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:11-13‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราอยู่ในความสว่างของพระเยซูคริสต์ เราจะไม่ดำเนินกิจการในความมืดอีกต่อไป พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นคำตอบให้แก่เรา ในการทำทุกสิ่งเพื่อให้กิจการแห่งความสว่างจะได้ปรากฏ 
 
+ เรารู้ว่ากิจการแห่งความมืดจะได้ผลลัพธ์ที่จับต้องอะไร เป็นบำเหน็จไม่ได้เลย แต่งานพระเยซูจะบริบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.