อย่าพูดเรื่องคนอื่นให้ใครฟัง

อย่าพูดเรื่องคนอื่นให้ใครฟัง

“อย่าพิพากษา เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลาย 2เพราะว่าพวกท่านจะพิพากษาผู้อื่นอย่างไร พระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่างนั้น และท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะทรงตวงให้พวกท่านด้วยทะนานอันนั้น มัทธิว 7 :1-2

เป็นความชัดเจนที่สุดที่พระเยซูได้สอนเราทั้่งหลาย  ให้เราไม่มีใจคิดพิพากษาใครเลย ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไร ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่พิพากษาแทนเรา เพราะเราเองต้องรับผิดชอบต่อการพิพากษาคนอื่น ๆ  ด้วย

พระเยซูวางแนวทางให้เราแล้ว เพราะพระองค์คงทราบดีว่าในความเป็นมนุษย์อาจมีความขุ่นเคืองใจ ความไม่เข้าใจ หรือการคิดเอง เออเอง แบบผิด ๆ อยู่เสมอ พระองค์จึงวางหลักการนี้เอาไว้ให้เราทั้งหลายได้นำไปใช้ปฎิบัติต่อพี่น้องผู้เชื่อ และคนอื่น   ๆ ด้วย

สิ่งที่จะช่วยให้เราเมื่อเราต้องเผชิญ เหตุการณ์ลักษณะนี้

ไม่พิพากษาใคร ด้วยสิ่งที่สายตาเรามองเห็นหรือได้ยินมา ไม่ว่ากรณีใด

ตระหนักว่าการพิพากษาเป็นของพระเจ้า

เราจะรับผล เช่นเดียวกันกับที่เราพิพากาษาคนอื่น ด้วย

ให้เราอธิษฐานเผื่อเขา ด้วยความรัก และความอดทนนาน

ไม่มีใครอยากถูกเอาไปพูดในสิ่งที่เป็นเรื่องแง่ลบ เพราะทุกคนมีความไม่สมบูรณ์ เราต้องช่วยสร้างอาณาจักรของพระบิดาด้วยความรักที่มาจากพระเยซู อย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไป อย่าให้ความไม่สมบูรณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ  มาทำลายแผ่นดินของพระเจ้า เราต้องอธิษฐานปกป้องกันและกันเอาไว้เสมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published.