อย่าปรักปรำตนเอง

อย่าปรักปรำตนเอง
ในหลายๆครั้งที่เราดำเนินชีวิตและมีความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเกิดขึ้น สิ่งต่างๆผ่านไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ และผลลัพธ์ทำให้เราเกิดความรู้สึกท้อแท้และกลับมาฟ้องตัวเราในความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
สิ่งนี้เป็นการเปิดช่องให้มารซาตานเข้ามาทำให้ชีวิตเราถูกต่ำมากขึ้นเพราะมารซาตานเห็นในความล้มเหลวของเราอยู่
พระบิดาผู้สร้างชีวิตเรามาพระองค์รักเรา และพระองค์รักอย่างที่เราเป็น ไม่ว่าเราจะเกิดผลมากมายอย่างไร หรือจะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรักที่พระองค์มีต่อเรายังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
จงมั่นใจในความรักมั่นคงที่พระบิดาประทานให้ จงใกล้ชิด ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะสัมผัสในความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้อยู่เสมอ
ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ
ฮีบรู 4:16 KJV
เราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น
1 ยอห์น 4:16 KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.