อย่าปฎิเสธพระกิตติคุณข่าวประเสริฐพระเยซู

intimacy Saturday 26 January 2019
ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละทิ้งพระองค์ผู้ซึ่งทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริสต์ และหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสีย 7ซึ่งที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐ แต่มีบางคนทำให้พวกท่านยุ่งยาก และปรารถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์ กท.1:6-7
  • แม้จะมีผู้ที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์ เพราะเห็นอัศจรรย์และเรื่องราวของพระองค์ เพียงไม่นาน หลายคนก็ละทิ้งข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่นี้เสีย สาเหตุหนึ่งคือการที่ข่าวประเสริฐถูกบิดเบือน
  • แท้จริงข่าวประเสริฐหรือ พระกิตติคุณนี้เป็นฤทธิ์เดชสำหรับเราในการประกาศต่อคนมากมายให้ได้ยินความรอดนี้
  • เราต้องตระหนักและสำรวจชีวิตเรากับพระองค์อยู่เสมอว่า เรามีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ ทุกๆวัน อยู่ไหม เพราะเมื่อเราได้ยินเสียงผู้เลี้ยงอยู่เสมอ เราจะยิ่งมั่นใจ มากยิ่งขึ้นในข่าวประเสริฐนี้
  • จะไม่มีทางที่ใครจะมาบิดเบือนจากข่าวประเสริฐนี้ได้เลย
  • ผู้ที่บิดเบือนข่าวประเสริฐนี้ มีผลที่พวกเขาต้องรับผิดชอบมากจริง  ๆ
  • ขอโปรดปกป้องลูกและฝูงแกะของพระองค์ให้อยู่ในเวลาและพระทัยของพระองค์ ด้วย อาเมน

หน้าหลักใกล้ชิดพระเจ้า

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.