อย่าท้อถอยเพราะความยากลำบาก

Intimacy Sunday 14 October 2018
“ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่า อย่าท้อถอยเพราะความยากลำบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ท่าน สิ่งเหล่านี้เป็นศักดิ์ศรีของพวกท่าน”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:13‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ชีวิตผู้เชื่อยังต้องเผชิญความยากลำบากตามธรมดาโลก อยู่แล้ว และยังมีการถูกข่มเหงเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ด้วย แต่สิ่งเหล่านี้ ถูกควบคุมโดยพระหัตถ์ของพระบิดา ผู้สร้างฟังสวรรค์และแผ่นดิน 
+ สิ่งเหล่านี้ยังเป็นมงกุฎบนสวรรค์นิรันดร์ที่เราจะได้พบเช่นกัน เป็นศักดิ์ศรีที่พระองค์จะประทานให้แก่เราอีกด้วย 

Leave a Comment

Your email address will not be published.