อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ

“แต่เขาทั้งหลายได้กบฏ และทำให้วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เสียพระทัย ฉะนั้นพระองค์จึงทรงหันเป็นศัตรูของเขาทั้งหลาย และพระองค์ทรงต่อสู้กับเขาทั้งหลายเอง

แล้วพระองค์ทรงระลึกถึงสมัยเก่าก่อน ถึงโมเสส ถึงชนชาติของพระองค์ พระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายขึ้นมาจากทะเล พร้อมกับผู้เลี้ยงแพะแกะของพระองค์อยู่ที่ไหน พระองค์ทรงอยู่ที่ไหน ผู้ซึ่งบรรจุวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ท่ามกลางเขาทั้งหลาย”
‭‭อิสยาห์‬ ‭63:10-11‬ ‭TH1971‬‬
https://www.bible.com/275/isa.63.10-11.th1971

พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น ได้อยู่ในทุก ๆ ช่วงของการดำเนินไปของพระราชกิจของพระบิดา ตั้งแต่การสร้างโลก การอยู่เหนือบางคนที่พระยาเวห์ ได้เรียกมาอย่างเจาะจง และการประทานฤทธิ์อำนาจเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่พระองค์ปาราถนา

แม้ว่าในพันธสัญญาเดิม จะไม่ใช่บทบาทหลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เราก็เห็นได้ว่าพระองค์เองนั้นก็ได้อยู่ด้วย เสมอ

การที่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยนั้น ไม่อยู่เฉพาะแต่ในพันธส้ญญาใหม่เท่านั้น แต่ในตอนนี้ พระองค์ก็เสียพระทัยที่ ชนชาติที่พระองค์เลือกนั้น ได้ดื้อดึง ไม่เชื่อฟัง ต่อต้านพระทัยของพระองค์ และหันไปนับถือพระเจ้าอื่น

พระวิญญาณ จึงจำเป็นต้องตีสอนพวกเขาโดยการเป็นศัตรูกับพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสำนึกและกลับใจ กลับมาในทางของพระองค์อีกครั้ง

ชีวิตเรา อาจมีสภาวะที่ ขึ้น ๆ ลง ๆ บางครั้งก็ดื้อดึงกับพระองค์ อยู่ ตัดสินใจตามใจตัวเอง ไม่เชื่อฟัง ไม่วางใจ เชื่อในมือของเรามากเกินไป ต่าง ๆ เหล่านี้ก็อาจทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยได้เช่นกัน

ถ้าเราไม่ไวต่อพระวิญญาณ ถ้าเราไม่ใช้เวลา ติดสนิท พูดคุย อธิษฐานกับพระวิญญาณ ทุก ๆ วัน แล้ว เราเองก็จะพลาด ล้มลงและทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยได้

ยิ่งจิตวิญญาณบางคน ได้เหินห่าง และกลายเป็นตาย ด้าน ในการตอบสนอง หรือฟังเสียงพระองค์ ก็จะยิ่งมีแนวโน้ม ดำเนินชีวิตตามใจตนเอง และอาจพลาดทางที่เป็นน้ำพระทัยของพระบิดาในที่สุด มันช่างน่ากลัวเสียจริง

เราจึงจำเป็นต้องสำรวจชีวิตของเรา และจัดเวลา ส่วนตัว กับพระวิญญาณ อยู่ทุก ๆ วัน ไม่ให้ขาด เพื่อความสัมพันธ์ที่แนบแน่นจะพาให้เราไปถึงพระทัยพระบิดาได้อย่างสมบูรณ์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.