อย่าต่อว่ากันและกัน

Intimacy Friday 11 May 2018 
“พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษา นี่แน่ะ องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้ว”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:9‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาให้ความสำคัญกับพี่น้อง ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ เหมือนเรา มิให้บ่นต่อว่ากันและกัน พระองค์รู้ว่ายังไม่มีใครสมบูรณ์ และยังมีความผิดพลาด ล้มเหลว อยู่ แค่ก็ไม่เป็นเหตุให้ ต้องต่อวันกัน หรือขัดเคืองใจ และไม่ให้อภัยกัน
 
+ การเตือนสติ แตกต่างจากการบ่นต่อว่า ดังนั้นเราต้องแยกแยะให้ออก 
 
+ พระบิดาผู้จะทรงพิพากษาทั้งสิ้น ในวาระสุดท้าย นี้ เราต้องสำรวจตัวเราเสมอ ไม่ทำให้พระองค์เสียใจ ไม่ทำผิดต่อพอพระทัยพระองค์ ขอพระวิญญาณช่วยลูกด้วย
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.