อย่าตีความพระวจนะตามใจเรา

Intimacy Tuesday 7 August 2018 
“ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อน คือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้ เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลย แต่มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขา”
‭‭2 เปโตร‬ ‭1:20-21‬ ‭THSV11‬‬
 
+ อย่าตีความพระคำตามใจของเราเอง แม้ว่ามนุษย์จะเป็นผู้ที่กล่าวถ้อยคำ แต่ที้งสิ้นนั้นมาจากพระประสงค์ของพระบิดา ที่ประทานให้แก่เราโดยการทำงานของ พระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเรา 
 
+ เมื่อชีวิตเรายอมมอบให้กับพระบิดา พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำงานในเราได้ง่ายขึ้น การเปิดเผยสำแดงผ่านพระองค์ก็จะชัดเจนและเราเองก็จะไม่พลาดพระทัยพระองค์ด้วย
 
+ ความเข้าใจในพระวจนะที่แตกต่างกัน ก็มาจากเรื่องนี้ด้วย เพราะเราอ่านพระวจนะเหมือนกันแต่ เรายอมใให้พระวิญญาณทำงานผ่านเรา หรือการที่เรามีความสนิทสนมกับพระวิญญาณ ก็แตกต่างกัน ทำให้ ความเข้าใจในการสำแดงของพระองค์ จำกัด และบางคนก็ตีความไปในอย่างอื่น ขอ พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงเราอย่างที่พระองค์ปรารถนาด้วย ผ่านชีวิตที่ติดสนิท และยอมทั้งสิ้นต่อพระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.