อย่าตัดสินพี่น้อง

Intimacy Friday 4 May 2018 
“พี่น้องเอ๋ย อย่ากล่าวร้ายกันและกัน คนที่กล่าวร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตน ก็กล่าวร้ายธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติ ถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติ ท่านก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่เป็นผู้ตัดสิน ผู้ที่ตั้งธรรมบัญญัติและผู้ที่ตัดสินมีแต่เพียงองค์เดียว ผู้ทรงสามารถช่วยให้รอดหรือทำลายก็ได้ แต่ท่านเป็นใคร ถึงได้ตัดสินเพื่อนบ้านของท่าน?”
‭‭ยากอบ‬ ‭4:11-12‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของกันและกัน เรารู้ว่าเรายังไม่สมบูรณ์และกำลังดำเนินชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ ดังนั้นการกล่าวร้ายพี่น้องหรือตัดสินคนอื่น ก็กำลังทำแบบเดียวกันนี้ กับพระวจนะของพระองค์ด้วย
 
+ การตัดสินคนอื่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะตัดสินความได้ ในการที่มนุษย์จะรอดหรือไม่ 
 
+ ต้องมองพี่น้องด้วยความรักจากพระเจ้า และให้พระวิญญาณนำในการพูดสิ่งต่างๆออกมา 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.