อย่าดำเนินชีวิตแบบเดิม

Intimacy Wednesday 31 October 2018
“เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวเช่นนี้และยืนยันในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า อย่าดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พวกต่างชาติดำเนินกันอีกต่อไป คือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งไร้สาระ ความคิดของเขาทั้งหลายถูกทำให้มืดมนไป และเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัว และความแข็งกระด้างในจิตใจ พวกเขาไม่มีความรู้สึกละอายและปล่อยตัวในการลามกเพื่อทำการโสโครกทุกแบบโดยปราศจากการเหนี่ยวรั้งตน”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:17-19‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ในพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาครอบครองและทำงานภายในจิตใจ ผู้เชื่อจึงไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไป ทั้งความคิดและการกระทำ สิ่งเดิมๆ จะต้องถูกพระวิญญาณ ควบคุม จะปล่อยตัวให้ทำการลามกไม่ได้อีกแล้ว 
+ พระวิญญาณเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ช่วยชีวิตเรา ต้องให้พระองค์เข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาด เราจะมีชัยชนะทุกๆเวลา 

Leave a Comment

Your email address will not be published.