อย่าขัดขวางการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

” อย่าดับพระวิญญาณ ” 

1 ธส 5:19

พระวจนะกล่าวถึงการที่ไม่ให้เรา ดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์กำลังทำพระราชกิจอยู่ เมื่อมองในมุมของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราได้บบางสิ่งที่เราควรจะตระหนัก รับรู้และนำไปใช้ในชีวิตการปรนนิบัติพระบิดาได้ 

ภาพการดับพระวิญญาณ เปรียบเหมือน ไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ แล้วจู่ ๆ ก็เอาน้ำไปดับไฟนั้นเสีย ไฟแทนที่จะให้ความอบอุ่น ก็มอดลงไปในทันที และไม่สามารถทำหน้าที่ในการให้ความอบอุ่นได้อีกต่อไป 

1.อย่าหยุดการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิต 

      พระวิญญาณกำลังทำงานในชีวิตของผู้เชื่อ ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซู รวมถึงการควบคุมเนื้อหนังให้อยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์ การดับพระวิญญาณ ในมุมนี้ คือการไม่ตอบสนองงานพระวิญญาณในชีวิต การไม่ฟังเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูด ตักเตือน แนะนำ หรือหนุนใจ เรา และใช้อารมรณ์ หรือเนื้อหนังในการตอบสนองแทน ทำให้พระราชกิจในชีวิต ขาดการดำเนินต่อไป 

2.อย่าหยุดการหิวกระหายในการอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์

    อีกมุมหนึ่ง มีความหมายถึงการดับความกระหายด้วยน้ำ ( พระวิญญาณ )  เราต่างต้องการการเติมเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณอยู่เสมอ เพื่อให้ชีวิตเต็มเปี่ยมด้วย ฤทธานุภาพของพระองค์ เพื่อให้การงานทั้งสิ้นที่จับต้องนั้น ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความกำลังจากพระวิญญาณ 

    การมีหัวใจแห่งการแสวงหา และอยู่กับพระวิญญาณ พูดคุย อธิษฐาน จะสัมผัสถึง การทำงานภายในจิตวิญญาณ ( การทรงสถิต ) และทำให้จิตวิญญาณรับการเติมเต็ม และรับการสำแดงจากพระวิญญาณ

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.