อย่ากลัวเลย แต่ประกาศข่าวประเสริฐต่อไป อย่านิ่งเงียบ

และองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโลทางนิมิตในคืนวันหนึ่งว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป อย่านิ่งเสีย เพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทำร้ายเจ้า ด้วยว่าคนของเราในนครนี้มีมาก”

หนังสือกิจการ 18:9‭-‬10 KJV

https://bible.com/bible/175/act.18.9-10.KJV

พระราชกิจของพระบิดาบนโลกนี้ที่มาถึงเราแต่ละคนคือการนำข่าวประเสริฐไปถึงทุกคนบนโลกนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาอยู่ในเราและความสำคัญหนึ่งก็เพื่อช่วยเราในการเป็นพยานเรื่องของพระเยซูคริสต์ผู้ที่มาเป็นผู้ไถ่ให้กับมนุษยชาติ

พระบิดาจะประทานความกล้าหาญให้กับเราทุกคนในการประกาศถึงพระคุณความรักและความรอดของพระเยซู เราต้องยืนหยัดในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยเต็มกำลัง

สิ่งสำคัญที่มาควบคู่กันก็คือการรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูเพื่อคนจะได้เห็นพระองค์ในชีวิตของเราแต่ละคนอย่างชัดเจน แล้วสิ่งที่จะเป็นคำพยานที่มีชีวิตที่เกิดขึ้นกับเราแต่ละคน ผู้ที่ถ่อมใจและยอมให้พระองค์เข้ามาทำงานมากก็จะเกิดผลมาก

อุปสรรคในการประกาศข่าวประเสริฐยังมีอยู่เสมออย่างที่พระวจนะพระเจ้าได้กล่าวไว้ เราเองจึงต้องพึ่งพาความเชื่อและความกล้าหาญที่มาจากพระเจ้า และเราต้องขอให้พระองค์นำความกลัวออกไป

มีคนอีกมากมายที่กำลังรอคอยความรอดนิรันดร์นี้ผ่านชีวิตและการประกาศของเราทุกๆคน

สิ่งสำคัญที่เราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิต

1. อย่ากลัวในการประกาศข่าวประเสริฐ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเรา และพระบิดาจะปกป้องเรา2

2. อย่าหยุดที่จะประกาศข่าวประเสริฐ พระบิดาปรารถนาไอ้เราไม่มีเงียบแต่ให้เราประกาศออกมาด้วยชีวิตของเราด้วยถ้อยคำของเราเพื่อพระนามของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.