อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อทรงลองใจพวกท่าน เพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์ และจะได้ไม่ทำบาป

โมเสสจึงกล่าวกับประชาชนว่า “อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อทรงลองใจพวกท่าน เพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์ และจะได้ไม่ทำบาป”
อพยพ 20:20 THSV11
https://bible.com/bible/174/exo.20.20.THSV11l

พระเจ้ามาเพื่อให้อิสราเอลยำเกรง พระองค์ เพื่อไม่ให้พวกเขา ทำบาป พวกเขาจึงไม่กล้าเข้าใกล้พระเจ้า แต่ในยุคเรา เรายำเกรงเพราะเรารักพระองค์และไม่อยากทำให้พระองค์เสียใจ

เราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซู ด้วยความกลัวอีกต่อไป แต่เป็นความรักที่ไม่เคยมีเงื่อนไขที่มีอยู่ในชีวิตของเรา ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.