อย่ากลัวเลย มั่นคงไว้ คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้

“โมเสสจึงเตือนพลไพร่ว่า “อย่ากลัวเลย มั่นคงไว้ คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ ด้วยคนอียิปต์ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้ แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลย พระเยโฮวาห์จะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิด””
‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭14:13-14‬ ‭KJV‬‬
ใจที่ขาดกลัวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเจอสถานการณ์จริงๆ ที่อยู่ตรงหน้า แม้ว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะมาให้เห็นเด่นชัดแล้ว ก็ตาม เราต้องตัดสินใจไว้วางใจในพระสัญญา ในสิ่งที่พระองค์บอกเรา เพื่อให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.