อย่ากระวนกระวายภายในจิตใจ

อย่ากระวนกระวายภายในจิตใจ
พระวิญญาณพระวิญญาณตรัสในจิตใจว่าอย่ากระวนกระวาย ภาระต่างๆแต่ละวันก็มีมากมายอยู่แล้วดังที่พระวัจนะได้บอกไว้
แต่แต่เมื่อเรานำจิตใจ จิจิตวิญญาณเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์แล้ว เราก็เราก็จะรู้ว่าทุกภาระหรือความกระวนกระวายใจพระองค์จะเป็นผู้ที่ช่วยยกมันออกไป
พระเจ้พระเจ้ารู้ถึงทุกสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่และพระองค์อยากให้อยากให้เราพึ่งพากำลังและสติปัญญาที่ที่มาจากพระองค์ และทุกวันก็จะผ่านไปได้ด้วยพระคุณความรักของพระองค์
“เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือ และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ
เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว””
‭‭มัทธิว‬ ‭6:25, 34‬ ‭KJV‬‬

Leave a Comment

Your email address will not be published.