อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์

Intimacy Tuesday 22 May 2018 
“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าในความหวังที่ยั่งยืน โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และเข้าในมรดก ซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทิน และไม่ร่วงโรย ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่าน”
‭‭1 เปโตร‬ ‭1:3-4‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ชัยชนะในการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ทำให้เราบังเกิดใหม่ และมีความหวังที่ยั่งยืน  เรามีชีวิตอยู่พระเยซูคริสต์ และรับมรดกนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ ในสวรรค์นิรันดร์
 
+ เป็นข้อสรุปในการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มเชื่อจนถึงการมีชีวิตนิรันดร์ ร่วมกับพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์ ขอบคุณพระเยซูคริสต์สำหรับพระคุณนี้ และขออย่าให้ลูกพลาดจากทางพระองค์เลย 

Leave a Comment

Your email address will not be published.