อธิษฐานเผื่อพี่น้องอยู่เสมอ

 
Intimacy Sunday 2 September 2018
“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าเสมอ เมื่อระลึกถึงท่านในการอธิษฐานของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ยินเรื่องความรักและความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และต่อธรรมิกชนทุกคน”
‭‭ฟิเลโมน‬ ‭1:4-5‬ ‭THSV11‬‬
 
+ การอธิษฐานเผื่อสำหรับพี่น้องและผู้รับใช้พระเจ้านั้น เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้เกิดการเสริมกำลัง ปกป้องกันและกันด้วยคำอธิษฐาน การมีรายชื่ออธิษฐานเผื่อในช่วงเวลาอธิษฐานของเรา ก็จะช่วยให้เราได้นึกถึงคนเหล่านั้นและพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถสำแดงเป็นสำหรับบางคนที่พระองค์อยากให้เรา อธิษฐานอย่างเจาะจงด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.