อธิษฐานเผื่อคนป่วยด้วยความเชื่อ

Intimacy Wednesday 16 May 2018 
“มีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ? จงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและชโลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรค และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้ และถ้าเขาเคยทำบาป พระองค์ก็จะทรงให้อภัย”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:14-15‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เมื่อคริสเตียนดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ก็จะสามารถทำกิจ อันยิ่งใหญ่ของพระบิดาได้  
 
+ บรรดาผู้ปกครองคริสตจักรจะมีส่วนช่วย ในการ อธิษฐานรักษาโรค คนป่วย  และเป็นการอธิษฐานด้วยความเชื่อ 
 
+ พระบิดาจะโปรดฟังคำร้องทูลของผู้เชื่อ และจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.