อธิษฐานทุกเช้าวันใหม่อย่างพระเยซู 

         อธิษฐานทุกเช้าวันใหม่ อย่างพระเยซู

         เราเห็นได้ว่าชีวิตคริสเตียนนั้น หัวใจสำคัญที่สุดคือการที่เราได้อธิษฐานพึ่งพาพระบิดาของเรา  เราเห็นได้จากวิถีชีวิตของพระเยซู ในแต่ละวันที่พระองค์ได้ทำพระราชกิจต่าง ๆ มากมาย แต่พระองค์ไม่เคยละเลยการที่ได้เข้าไปอธิษฐานต่อพระบิดาเลย พระวจนะได้ย้ำเตือนให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอและไม่อ่อนระอาใจ และพระวจนะยังให้เราได้เห็นถึงการอธิษฐานของพระเยซู ในเวลาเช้ามืดด้วย
‘ในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบ และทรงอธิษฐานที่นั่น ‘ มาระโก 1:35 https://www.bible.com/bible/174/MRK.1.35
     แม้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์ แต่พระองค์ก็ยังคงตื่นแต่เช้าเพื่อจะมาอธิษฐานต่อพระบิดา เรารู้ได้อย่างชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ว่า พระราชกิจในแต่ละวันของพระองค์มีมากมายเพียงใด มีคนมากมายที่ปรารถนาอยากให้พระองค์รักษา อยากให้ไปเยี่ยม และทำการอัศจรรย์ต่าง  ๆ มากมาย มีคนยิวผู้ที่มีความรู้ทางพระคัมภีร์ที่อยากจะพูดคุยกับพระองค์เรื่องพระวจนะ และคำพยากรณ์ ยังไม่รวมถึงคนที่คอยที่จะแสวงหาชีวิตของพระองค์หรือ ผู้ที่เสียผลประโยชน์จากการกระทำดีเพื่อคนอื่นของพระองค์
     เราแทบจะเทียบอะไรกับพระราชกิจของพระองค์ที่ทำไม่ได้เลย แต่แน่นอนว่าพระเยซูยังปรารถนาที่จะใช้ชีวิต ใช้ของประทานและตะลันด์ของเราเพื่อให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จผ่านชีวิตเรา  สิ่งสำคัญก็คือ การที่เราต้องอธิษฐานอย่างที่พระองค์มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน ไม่ว่าการงานของเราจะดูเหมือนเล็กน้อยหรือใหญ่โตเพียงไร จงเริ่มต้นทุกเช้าวันใหม่ด้วยการอธิษฐาน อย่างที่พระเยซู ทรงกระทำอยู่ เพื่อเราจะได้รับกำลัง ทิศทาง เสียงของพระองค์ที่อยากพูดกับเราโดยตรง ความชื่นชมยินดี ความอิ่มเอมใจ สันติสุข ยังมีอีกหลายอย่างที่เมื่อเราได้ตื่นมาอธิษฐานแต่เช้า เราจะได้พบ ให้เราเริ่มต้นเสียแต่วันนี้
  ”  ยิ่งเราอธิษฐานมาก เราจะยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาก ภาระเราจะเบาลง พระราชกิจในชีวิตเราจะบริบูรณ์ “
     จงให้แต่ละวันของเราเมื่อตื่นขึ้นมานั้น ได้เริ่มต้นด้วยการอธิษฐานต่อพระบิดาของเราก่อน พูดคุยถึงสิ่งที่เราอยากที่จะทำในวันนี้ หรือการงานต่าง  ๆ ที่เราต้องรับผิดชอบ และขอการอวยพรที่มาจากพระองค์ เมื่อเราให้พระองค์นำหน้าเราตั้งแต่ลมหายใจแรกเมื่อเราตื่นแล้ว เชื่อเถอะว่าก้าวย่างตลอดทั้งวัน พระองค์จะนำหน้าให้เกิดความสำเร็จอย่างแน่นอน อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.