อธิษฐานขอปัญญาจากสวรรค์

อธิษฐานขอปัญญาจากสวรรค์

เพราะฉะนั้น ดูสิ เราจะทำ สิ่งมหัศจรรย์กับชนชาตินี้อีก คือทั้งประหลาดและอัศจรรย์ ปัญญาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศไป และความเข้าใจของคนที่เข้าใจจะถูกปิดบังไว้” อิสยาห์ 29:14 THSV11

ความรู้และปัญญาจากโลกนี้ ก็ยังไม่อาจเทียบเท่าเสี้ยวธุรีพระปัญญาจากสวรรค์ได้เลย

แม้ว่าพระบิดาจะประทานให้มนุษย์มีความสามารถในการ คิดและประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ มากมาย จนทำให้มนุษย์บางกลุ่มเลิกที่จะเชื่อผู้ที่สร้างพวกเขามา

เราทั้งหลายรู้ว่า เราเป็นเพียงผู้ที่ถูกสร้างด้วยความรักที่มาจากพระองค์ และดำเนินบนโลกด้วยการพึ่งพาปัญญาจากสวรรค์ เพราะเราทั้งหลายรู้ดีว่า ปัญญาและความรู้ของเรา ก็จำกัดมากเหลือเกิน และไม่อาจพยากรณ์อนาคตแม้เพียงพรุ่งนี้ได้เลย

เมื่อเราทั้งหลายอธิษฐานขอปัญญาจากพระองค์อยู่เสมอ เชื่อเถิดว่า พระบิดาที่รักของเรา จะประทานสติปัญญาให้แก่เรา และสติปัญญานี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จและการอวยพระพรอย่างไม่จำกัด

สรรเสริญพระเจ้า

มาระโก 6:2 THSV11
พอถึงวันสะบาโต พระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในธรรมศาลา และคนจำนวนมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจ พูดกันว่า “คนนี้ได้ความคิดแบบนี้มาจากไหน? ปัญญาที่เขาได้รับเป็นปัญญาแบบไหนกันนี่? ถึงได้ทำการอัศจรรย์เหล่านี้

เพราะมีคำเขียนไว้ว่า “เราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญา และจะทำให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไป ”
1 โครินธ์ 1:19 THSV11

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo by federico respini 

Leave a Comment

Your email address will not be published.