อดทนรอคอยพระเยซูคริสต์

Intimacy Wednesday 9 May 2018 
“เพราะฉะนั้น พี่น้องเอ๋ย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ดูซิ ชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน อดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมา ”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:7THSV11‬‬
 
+ เรากำลังดำเนินชีวิตเพื่อรอคอยการเสด็จกลับมา ของพระเยซูคริสต์ เราไม่ได้ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆ  บนโลกนี้ หรือทำบางอย่างสำหรับโลกนี้ แต่เราทำทุกอย่างบนโลกเพื่อรอกลับมา เพื่อให้โลกรู้ว่า พระเยซูรักพวกเขาอย่างไร 
 
+ การรอคอยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต เพื่อถวายเกียรติพระบิดาเช่นกัน เราต้องอดทนรอคอย ในเวลาของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.