หัวใจของหญิงสะมาเรีย เมื่อเผชิญกับพระคริสต์

ส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกพวกชาวบ้านว่า 29“มานี่ มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำ ท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหม?” 30คนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ ยอห์น4:28-30

หญิงสะมาเรีย แม้ว่าเธอเป็นคนต่างชาติ และเป็นหญิงโสเภณี นั่นคือ สถานภาพที่ ดูเลวร้ายเป็นอย่างมากในสายตาของ คนยิว แต่พระคริสต์ก็ได้เข้าไปสนทนากับนาง และนำความรอดไปถึงนาง

หญิงสะมาเรีย มีหัวใจและท่าทีที่น่าสนใจ ที่พระวจนะนำมาสอนเรา

1. หญิงสะมาเรียดำเนินชีวิตในบาปมาตลอดชีวิต นั่นคือ นางมีสามี ถึงห้าคน มาแล้ว ไม่ว่านาง ตั้งใจหรือ
พยายามจะหลุดจากบ่วงนี้ นางจำต้องรับกับสถานภาพ ที่คนจะดูถูกนี้
2. หญิงสะมาเรียรอคอยพระเมสสิยาห์ : นางอาจมีเชื้อสายความยิวอยู่ก็เป็นได้ เพราะนางเข้าใจการเสด็จ
มาของพระเมสสิยาห์ คือ รอคอยพระผู้ไถ่ แม้ชีวิตจะย้ำอยู่ในความบาป
3. หญิงสะมาเรีย เปิดใจเมื่อพระคริสต์ พูดถึงอดีตของนาง : แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับฟาริสี ที่คอยจับผิด
คำพูดของพระคริสต์ หญฺิงนี้ จำนนในทันทีที่พระคริสต์ เผยฯเกี่ยวกับชีวิตของนาง
4. พระคริสต์ไม่เคยมองใครต่ำเลย : แม้ว่าพันธสัญญาเดิมจะให้บทลงโทษกับพฤติกรรมของหญิงเช่นนี้ ถึง
ตาย แต่พระคริสต์มาเพื่อทำให้พันธสัญญาสมบูรณ์โดยการให้อภัยทั้งสิ้น

ขอพระเกียรติเป็นของพระบิดา พระคริสต์ และพระวิญญาณ นิรันดร อาเมน
ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.