หัวใจของการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน คือหัวใจแห่งการนมัสการพระบิดา ด้วย วิญญาณจิตและความจริง

23แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์ 24พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” ยอห์น 4:23-24

หัวใจของการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน คือหัวใจแห่งการนมัสการพระบิดา ด้วย วิญญาณจิตและความจริง

การนมัสการ หมายรวมถึงทุกอิริยบทในช่วงของเรา รวมถึงการร้องเพลงสรรเสริญ นมัสการ ด้วย ทั้งหมดนี้ ต้องมาจาก จิตวิญญาณภายในที่มีความสัมพันธ์ สนิทสนม ผูกพัน เชื่อฟัง ยำเกรง พระองค์

ยิ่งเรามีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ มากเท่าไร ยิ่งเราเข้าใจพระวจนะ ทั้งเล่ม ได้ดีเพียงไร ยิ่งเราสะสม อ่านพระวจนะเช่นเดียวกับทานอาหารประจำวันของเรา อย่างเป็นปกติ ได้เท่าไรแล้ว

เราจะยิ่งพัฒนา การดำเนินชีวิตด้วยหัวใจแห่งการนมัสการ อย่างที่พระเยซูคริสต์ บอกได้ชัดเจน และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

พระวิญญาณ จะสำแดงให้เราเข้าใจความล้ำลึก ที่มากกว่า สิ่งที่เราทำกันมาเป็นประเพณี และความเคยชิน ได้อย่างมาก จริง ๆ

ขอพระเกียรติเป็นของพระเยซู

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.