หมายสำคัญแก่นาธานาเอล(บาโธโลมิว)

นาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่า “รับบี พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล” 50พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อท่านจึงเชื่อหรือ? ท่านจะเห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีก” 51แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ท่านจะเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์” ยน.1 : 49-51

พระเยซูได้เริ่มต้นทำพันธกิจของพระบิดาหลังจากที่ท่านได้รับบัพติศมา กับยอห์น บัพติศโต

พระเยซูได้เริ่มทำหมายสำคัญ กับนาธานาเอล หรือบาโธโลมิว เมื่อท่านได้กล่าวถึงการที่ท่านรู้จัก นาธานาเอลก่อนแล้ว และนาธานาเอลได้ยอมรับว่า พระเยซูเป็นพระคริสต์

สิ่งสำคัญในชีวิตเราคือการที่เราเชื่อวางใจในพระนามพระเยซู และเราเองจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า อย่างที่พระเยซูได้กล่าวว่า ” เราจะเห็นเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นอีก ”

อัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตเราเมื่อเราเชื่อ และไม่สงสัยในพระสัญญาของพระบิดา
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.