หน้าที่รับผิดชอบอันสำคัญของสิเมโอน

หน้าที่อันสำคัญของสิเมโอน

25ดูเถิด มีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และคอยเวลาซึ่งพวกอิสราเอลจะได้รับความบรรเทาทุกข์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่าน 26พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสำแดงแก่ท่านว่า ท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า 27สิเมโอนเข้าไปในพระวิหารโดยพระวิญญาณทรงนำ และเมื่อบิดามารดาได้นำพระกุมารเยซูเข้าไป เพื่อจะกระทำแก่พระกุมารตามธรรมเนียมแห่งพระราชบัญญัติ 28สิเมโอนจึงอุ้มพระกุมาร และสรรเสริญพระเจ้าว่า 29“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้พระองค์ทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์ 30เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว ลก.2:25-30

พระเจ้าโปรดปรานสิเมโอน เพราะท่านเป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า และเชื่อในการรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ และที่สำคัญคือพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับท่าน

ก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาทำหน้าที่แทนพระเยซูนั้น พระเจ้าโปรดประทานพระวิญญาณถึงเพียงบางคนที่พระองค์ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตของพวกเขาเท่านั้น สิเมโอนเป็นหนึ่งในนั้น ในช่วงเวลา หลังยุคมืด ในช่วงเวลาสี่ร้อยปี

สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือการที่สิเมโอนได้เห็นพระเมสสิยาห์ ตามที่ท่านได้รอคอย แม้เวลาการรอคอยของท่านจะยาวนานแค่ไหนแล้วก็ตาม พระเจ้าโปรดให้ท่านได้เห็นพระเมสสิยาห์ในสภาพพระกุมาร ไม่ใช่สภาพในช่วงเวลาการไถ่

แต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของสิเมโอนจะสำเร็จ คือการได้พยากรณ์ถึงกุมารเยซู ผู้ซึ่งเป็นพระเมสสิยาห์ได้มาบังเกิดแล้ว

ชีวิตของเราแต่ละคน พระเจ้าได้ใส่บทบาทให้ไว้เพื่อให้เรารับผิดชอบและทำตามพระทัยของพระองค์ผ่านชีวิตของเรา เมื่อเราเชื่อฟังและจำนนชีวิตให้พระองค์นำหน้าเรา เราก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะทำให้น้ำพระทัยสำเร็จ แม้จะเป็นเพียงเรื่องที่ดูเล็กน้อยเพียงเรื่องเดียว ก็ยิ่งใหญ่แล้วสำหรับพระบิดาที่รักของเรา

“จงซื่อสัตย์ในการทำสิ่งเล็กน้อยที่พระบิดามอบให้ เพื่อให้สิ่งใหญ่ของพระองค์จะได้สำเร็จตามมา ”

ชาโลม
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.