หนทางจากพระยาเวห์ เป็นหนทางที่นำเราไปถึงแผ่นดิน อาณาจักรและน้ำพระทัยพระบิดา

20นี่คือประตูของพระยาห์เวห์
คนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้
21ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์
และทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์ สดุดี 118 : 20-21

หนทางจากพระยาเวห์ เป็นหนทางที่นำเราไปถึงแผ่นดิน อาณาจักรและน้ำพระทัยพระบิดา และเราทั้งหลายก็ต้องเลือกในหนทางนั้นเช่นกัน

เราผู้ซึ่งเป็นคนชอบธรรม เพราะความเชื่อก็จะเดินไปในประตูนั้น และวิญญาณจิตของเราจะขอบพระคุณพระองค์เสมอไป
และเมื่อเป็นเวลา พระยาเวห์ก็จะตอบคำอธิษฐานของเราตามน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแน่นอน

เราทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระบิดา จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ที่เป็นนิรันดรจากพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า

พระบิดาโปรดเป็นความรอดของเราทั้งหลายเสมอไป จนกว่าพระเยซูจะกลับมาอีกครั้ง เราทั้งหลายก็รอคอยด้วยใจที่ชื่นชมยินดี และมีความหวังในพระนามพระองค์ อาเมน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.