ส่วนพวกเจ้าจงตั้งค่ายตรงข้ามที่นั้น คือบริเวณริมทะเล

1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 2“จงสั่งชนชาติอิสราเอลให้ย้อนกลับไปตั้งค่ายหน้าปิหะหิโรท ระหว่างมิกดลกับทะเล หน้าบาอัลเซโฟน ส่วนพวกเจ้าจงตั้งค่ายตรงข้ามที่นั้น คือบริเวณริมทะเล  อพย 14 : 1-2
พระเจ้านำอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ พระองค์รู้ถึงความคิดของพวกเขา ว่ายังมีความกลัวอยู่ แม้ว่าพวกเขาพึ่งเห็นอัศจรรย์ และเมื่อมาถึงขอบแผ่นดินที่ชายทะเล พระองค์จึงเลือกเฉพาะโมเสสให้มาตั้งที่ัอยู่บริเวณริมทะเล
เพราะความเชื่อวางใจในพระเจ้า ของแต่ละคนแตกต่างกัน แม้เรารู้พระสัญญาของพระองค์อย่างชัดเจน แต่บางคน ก็จะยังมีความกลัว อยู่ ดังนั้นหลายครั้ง พระองค์ จึงไม่นำพวกเขาไปไกลกว่าสิ่งที่พวกเขากลัว

Leave a Comment

Your email address will not be published.