สุหนัตทางจิตใจ

สุหนัตทางจิตใจ

“อียิปต์ ยูดาห์ เอโดม และคนอัมโมน โมอับและทุกคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร บรรดาคนที่โกนผมจอนหู เพราะบรรดาประชาชาติเหล่านี้มิได้รับพิธีเข้าสุหนัต และบรรดาประชาอิสราเอลก็มิได้รับพิธีเข้าสุหนัตทางใจ””
‭‭เยเรมีย์‬ ‭9:26‬ ‭TH1971‬‬
https://www.bible.com/275/jer.9.26.th1971

แม้ว่าพระเจ้าจะสนใจการประพฤติให้ไปตามธรรมบัญญัติที่พระองค์ได้ตั้งไว้ มากเพียงใดก็ตาม แต่ในหลาย ๆ เหตุการณ์ พระองค์ได้กล่าวถึง ท่าทีในใจ ของชนชาติอิสราเอล เสมอ ๆ

ดังนั้น ท่าทีและแรงจูงใจภายใน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราจึงต้องตอบสนองด้วย ท่าทีจากพระวจนะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยหนุนน้ำใจเราเสมอ

ท่าทีภายในใจ มาก่อน การแสดงออกภายนอก เสมอ และเป็นมูลเหตุที่ บางคนจะได้รับบำเหน็จ และการอวยพรมากกว่าบางคน

แม้ว่า ผลลัพธ์ในโลกนี้จะต่าง กัน แต่เมื่อคนหนึ่งมีท่าทีที่ถูกต้องกับพระบิดาแล้ว เขาก็ได้รับบำเหน็จบนสวรรค์ไปแล้ว แม้ว่า เขาอาจจะยังล้มเหลว บนโลกนี้ ในบางเวลา

เมื่อผู้เชื่อมีความเข้าใจเช่นนี้ ก็ควรอย่างยิ่งที่จะสำรวจท่าทีภายในตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกสิ่งที่จะทำออกมา นั้น มาจากท่าทีที่เป็นที่พอพระทัยพระบิดา

ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว อาเมน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.