สิ่งเดียวที่เราจะสรรเสริญพระยาเวห์ตราบนิจนิรันดร์

”    โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอกถึงการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์      ข้าพระองค์จะยินดีและปลาบปลื้มใจในพระองค์ โอ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ ” เพลงสดุดี 9:1 KJV


ถ้อยคำพระวจนะตอนนี้เป็นสิ่งเดียวที่ข้าพระองค์ปรารถนาจะกระทำเป็นนิจนิรัดร ตลอดเวลาที่มีลมหายใจอยู่บนโลกนี้ 


เพราะความยิ่งใหญ่ของพระบิดา ยาเวห์อยู่เหนือคำสรรเสริญ สูงกว่าฟ้าสวรรค์ และลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร 


บทเพลงจากจิตวิญญาณภายใน และหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยการสรรเสริญ ยกยอ พระนามพระบิดา จะคงอยู่ตลอดไป เพราะท่านเป็นบิดาของเรา และสมควรที่จะรับการสรรเสริญนิรันดร 


ขอบพระคุณพระบิดา พระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เมตตาจิตวิญญาณลูกให้อยู่ในอ้อมกอดของท่าน ..”จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย” 1 เธสะโลนิกา 5:18 KJV https://www.bible.com/th/bible/175/1TH.5.18.KJV

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.