สิ่งที่พอพระทัยพระเจ้า

Intimacy Thursday 15 November 2018
“จงค้นดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:10‬ ‭THSV11‬‬
 
+ แต่ละวัน เราต้องตั้งใจทำในสิ่งที่เป็นที่พอพระทัย พระบิดาของเรา มีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ และมีสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงได้ 
 
+ พระวจนะจะให้ทิศทางที่เราจะดำเนินไปได้ตามสิ่งที่พอพระทัยพระองค์ เมื่อเราอ่าน และสะสมพระคำแล้วเราจะยิ่งเข้าใจพระทัยพระองค์มากยิ่งขึ้น 
 
+ เมื่อเราทำในสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้ว พระองค์จะได้รับเกียรติผ่านเรา และพระองค์จะยกชูเราในเวลาของพระองค์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.