สิ่งดีจากพระองค์จะตามมา

Intimacy Saturday 21 July 2018
“และหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้ว พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น ผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระ[เยซู] คริสต์ พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟู จะทรงค้ำจุนให้มั่นคง จะทรงเสริมเรี่ยวแรง และจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่”
‭‭1 เปโตร‬ ‭5:10‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เมื่อพระบิดาอนุญาตให้เราเผชิญความทนทุกข์ในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วพระองค์สัญญาที่จะฟื้นฟู และคำ้จุนให้เกิดความมั่นคงในชีตเรา พระองค์ยังสัญญาอีกว่าจะเสริมเรี่ยวแรง และทำให้เราตั้งมั่นอยู่ได้ 
 
+ เราจึงไม่ต้องกลัวสิ่งใดอีกต่อไป เพราะทุกสิ่งอยู่ในความดูแลของพระองค์อยู่ เราตัองมั่นใจ มั่นคงในการนำของพระองค์ ผู้ประทานทุกสิ่งที่ดีให้แก่เรา ขอบคุณพระเจ้า ขอกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำให้เราผ่านทุกสิ่งไปได้ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.