สิทธิอำนาจจากพระบิดา

สิทธิอำนาจจากพระบิดา

พระบิดาสร้างเรามาด้วยความรัก และมีพระทัยที่ดีเลิศสำหรับชีวิตของเราแต่ละคน

เราถูกสร้างตามแบบพระฉายและพระบิดาได้มอบให้มนุษย์ได้ครอบครองโลก ในทุกสรรพสิ่ง และสิ่งมีชีวิตที่พระองค์สร้าง และให้การเกิดผลทวีคูณเป็นของมนุษย์

เมื่อเราได้กลับมาอยู่ในพระคุณพระเจ้าทางพระเยซู เราได้สิทธิอำนาจอันสมบูรณ์นั้นกลับมา เราสามารถใช้สิทธิอำนาจเพื่อพระราชกิจของพระองค์ และการดำเนินชีวิต การปรนนิบัติพระเยซู ได้ อย่างเต็มกำลัง

* สิทธิอำนาจในความเป็นบุตรของพระบิดา
* สิทธิอำนาจในคำพูด
* สิทธิอำนาจในการรักษาโรคด้วยพระนามพระเยซู
* สิทธิอำนาจในความเชื่อที่พระบิดาประทานให้

ถ้าเราไม่ใช้สิทธิอำนาจ เราจะเหนื่อยกับการต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณด้วยกำลังของเราเอง และจะทำให้เราขาดการขับเคลื่อนด้วยฤทธฺิ์เดช หมายสำคัญและการอัศจรรย์

พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว มธ28:18 https://www.bible.com/bible/175/MAT.28.18.KJV

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.