สำแดงความล้ำลึกของพระเจ้า

Intimacy Friday 7 September 2018
“พระเจ้าโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกแห่งพระประสงค์ของพระองค์ตามความชอบพระทัยของพระองค์ที่ทรงดำริไว้แล้วในพระคริสต์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:9‬ ‭THSV11‬‬
 
 + เราได้รับแผนงานบางอย่างที่พระบิดาได้มีไว้ให้แก่เราตั้งแต่แรกสร้างโลกแล้ว น้ำพระทัยของพระองค์ที่มอบไว้ให้แก่เราเป็นความล้ำลึกที่เราต้องแสวงหา 
 
+เมื่อเราได้รับความรอดผ่านพระเยซู เราก็ได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า แผนงานที่มีไว้สำหรับเราก็จะเริ่มต้นถูกสำแดง เราจึงต้องมีชีวิตแห่งการแสวงหาพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ ยิ่งใกล้ชิดติดสนิท เราตะยิ่งรับการสำแดงจากพระองค์ได้ง่าย 

Leave a Comment

Your email address will not be published.