สารภาพบาปต่อกันและกัน

Intimacy Thursday 17 May 2018 
“เพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรค คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราต่างกำลังเติบโตในพระเยซูคริสต์ ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่ การสารภาพบาปต่อกัน จะทำให้ใจเราถ่อมต่อผู้อื่น และช่วยให้คนอื่น อธิษฐานเผื่อและช่วยเหลือ พัฒนาชีวิตของเราได้ 
 
+ บางที ความบาปที่อยู่ภายในก็เป็นอุปสรรคของการหายโรค คำอธิษฐานเผื่อของกันและกันจึงมีผลมาก และคำวิงวอนของผู้ชอบธรรม อย่างเราทั้งหลาย มีพลังทำให้เกิดผลมาก 

Leave a Comment

Your email address will not be published.