สามีและภรรยาในพระเยซูคริสต์

Intimacy Tuesday 19 June 2018
1 เปโตร 3:1-7 
+ สามีที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ เมื่อภรรยาตั้งใจที่จะดำเนินชีวิติยถวายเกียรติพระบิดาแล้ว ก้จะส่งผลไปถึงความรอดที่ดขาเองจะได้รับเช่นกัน
 
+ การประดับชีวิตด้วยสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นดีงามกว่าการประดับชีวิต ด้วยสิ่งของภายนอกที่มีราคาแพง เสียอีก 
 
+ การที่สามี ภรรยา อยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจจะยิ่งทำให้คำอธิษฐานไม่ได้ถูกขัดขวางอีกต่อไป อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.