สันติสุข ความรักและความเชื่อ

Intimacy Sunday 9 December 2018
“ขอให้พี่น้องได้รับสันติสุข และความรักกับความเชื่อ จากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:23‬ ‭THSV11‬‬
+ คำอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อของอาจารย์เปาโลให้พี่น้อง ได้รับสันติสุข ความรักและความเชื่อ ในการปรนนิบัติงานของพระบิดา เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พี่น้องเหล่านั้นได้รับกำลังใจ ผ่านคำ อธิษฐานเผื่อ
+ การอธิษฐานเผื่อเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างและเป็นกำลังให้แก่กันและกัน และยังช่วยปกป้องพี่น้องด้วยคำอธิษฐานด้วย เพราะมารก็คอยหาช่องที่จะเข้ามาล่อลวงผู้เชื่ออยู่ตลอด คำอธิษฐานจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยไม่ให้มารเข้ามาล่อลวงได้โดยง่าย
+ เราต้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องเป็นประจำ สม่ำเสมอ ด้วยหัวใจที่รักคน อย่างที่พระเยซูเป็น อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.